Thomas Roed-Thorsen, økonomi- og kontraktjuridisk chef i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Hvad er din rolle i De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)?
Jeg er økonomi- og kontraktjuridisk chef i GEUS. Det er mig der, med reference til GEUS’ direktion, er ansvarlig for at der er styr på GEUS’ økonomi.

Hvad er GEUS’ kerneopgaver?
Vores direktør er citeret for at have sagt at ”Havene dækker 70% af jorden. GEUS dækker resten”. GEUS er overordnet set ansvarlig for den videnskabelige udforskning af de geologiske forhold i Danmark og Grønland med tilhørende sokkelområder. Vi yder geologisk rådgivning til offentlige myndigheder i natur-, miljø-, energi- og råstofmæssige spørgsmål. Undersøgelser af muligheder for lagring af CO2 i den danske undergrund (CCS), måling af til- og afvækst af den grønlandske indlandsis, varslingssystem for pesticider i drikkevandet, monitorering af grundvand i Danmark blandt andre ting.

Hvad er jeres væsentligste styringsbehov i GEUS?
GEUS er en projekt- og matrixorganisation med 500-700 løbende aktiviteter, som der registreres ressourceforbrug og finansiering på. Langt de fleste aktiviteter er selvstændige projekter, der har deres ’egen økonomi’ – hvorfor der skal budgetteres og føres regnskab for projektet i sig selv. Et helt centralt styringsbehov er derfor at kunne følge projekternes løbende ressourceforbrug og fremdrift.

Hvilke værktøjer anvender du til at træffe datainformerede beslutninger?
Vi baserer os grundlæggende i så høj grad som muligt på Økonomistyrelsens fællesstatslige grundsystemer, dvs. Navision, IndFak/RejsUd, LDV, SLS. SHR etc. Derudover anvender vi mTIME til tidsregistrering samt Statens BI og Power BI til udstilling af data. Budgettering foregår direkte i Navision via egenudviklede støtteværktøjer.

Hvordan er ledelsesinformation fra Statens BI inkorporeret i din styring?
GEUS har et ret omfattende Power BI setup i Statens BI, der kombinerer og udstiller vores styringsrelevante data. Værktøjet er online, og forskellige dele af den samlede løsning er tilgængelige for alle i GEUS. Via Power BI-løsningen kan det enkelte projekt såvel som den enkelte afdelings økonomi følges lige som direktionen har rapporter, der udstiller GEUS’ samlede økonomi i segmenter.

Hvordan oplever du samarbejdet med Økonomistyrelsen?
Som samarbejdspartner oplever jeg Økonomistyrelsen som en kompetent og serviceminded en af slagsen. I BI-sammenhæng har vi haft et fint samarbejde med deres BI-folk om HR-delen af vores Power BI-løsning. På andre områder har jeg også kun oplevet en vilje til at finde gode løsninger. I forhold til Økonomistyrelsen som igangsætter af fællesstatslige løsninger og initiativer, så er oplevelsen, at der har været megen damp under kedlerne hos jer.