Tradition for fælles løsninger

I staten er der lang tradition for fælles løsninger. Læs mere om udvalgte fælles løsninger i boksen nederst på siden.

I 1990’erne blev det første fælles-statslige system implementeret. Efterfølgende er der oprettet flere fællesstatslige løsninger inden for flere af statens driftsområder, herunder yderligere systemunderstøttelse med en række systemer som fx Navision Stat, ISOLA, RejsUd og Statens eRekruttering.

Fælles løsninger gør sig ikke kun gældende i staten, men også på tværs af den offentlige sektor, herunder eksempelvis Udbetaling Danmark og SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

Du kan læse mere om udvalgte fælles løsninger i staten ved at klikke på institutionerne i boksen "En lang historie for fælles løsninger i staten".

En lang historie for fælles løsninger i staten

Freja Ejendomme blev i 1997 oprettet som et aktieselskab, der er ejet af Finansministeriet. Freja Ejendomme har til formål at varetage udvikling og salg af statens ejendomme. De tværfaglige synergier mellem udviklings- og salgsafdelingerne i Freja Ejendomme skaber optimale rammer for at opnå størst mulig fortjeneste af statens ejendomme.

Du kan læse mere på Freja Ejendommes egen hjemmeside

Statens Indkøbsprogram blev oprettet som en del af Moderniseringsstyrelsen i 2006. Statens Indkøbsprogram vedrører indkøb af standardiserede varer og tjenesteydelser, der bruges af alle institutioner på tværs af ministerområder. Det inkluderer eksempelvis kuglepenne og computere. De statslige institutioner er forpligtet til at anvende Statens Indkøbsprogram.

Du kan læse mere om Statens Indkøb her

Statens It blev oprettet i 2010 som en styrelse under Finansministeriet. Statens It fungerer som den danske stats it-driftsafdeling og står derved for drift, udvikling og vedligeholdelse af statslige institutioners it. Ved oprettelsen i 2010 blev otte ministerområders it-driftsorganisationer lagt sammen. Statens It har i dag ca. 14.000 brugere. Statens It er i gang med at udvide forretningen, således at alle statslige institutioner, der ikke er en del af større it-fællesskab, skal betjenes af Statens It fremover.

Du kan læse mere på Statens Its egen hjemmeside

I 2011 blev Statens Administration dannet som en styrelse under Finansministeriet. Statens Administration varetager løn- og regnskabsopgaver for statslige institutioner. Statens Administration servicerer i dag  mere end 170 kunder og håndterer næsten 1 millioner købsfakturaer om året.

Du kan læse mere på Statens Administrations egen hjemmeside

Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport- og Boligministeriet. Bygningsstyrelsen blev dannet i 2011 ved en sammenlægning af dele af tidligere Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets- og Bygningsstyrelsen samt Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre og varetager endvidere den fællesstatslige huslejeordning (SEA).

Du kan læse mere på Bygningsstyrelsens egen hjemmeside

Regeringen har besluttet at, der skal etableres en ny fælles løsning til at varetage facility managementopgaver på tværs af staten. Facility managementopgaver inkluderer blandt andet rengøring, vedligehold og intern service. Løsningen vil i første omgang kun omfatte dele af staten og blev idriftsat i 2019.

Du kan læse mere på Bygningsstyrelsens egen hjemmeside

Med statens HR-Løsning skal arbejdsgange og opgaver fremover udføres digitalt. Digitalisering af HR-processer skal skabe et kvalitetsløft af statens, koncernernes og institutionernes personaleadministrative arbejde. Arbejdsgangene forenkles og baseres på fælles bedste praksis. HR-løsningen bliver implementeret i bølger med opstart i 2019.

Du kan læse mere HR-Løsningen her