Mini-konference om enkel og værdiskabende styring og ledelse – og understøttelse heraf

""

Tirsdag d. 21. september 2021 afholdte vi en virtuel mini-konference om enkel og værdiskabende styring og ledelse – samt understøttelsen heraf. Der var dels en velkomst, hvor vi præsenterede Økonomistyrelsens vision for enkel og værdiskabende styring og ledelse, samt de udfordringer der kan være, når man kun har en lille administrativ funktion, og dels var der følgende forskellige oplæg:

  •         Let brug af Statens Budgetsystem
  •         Statens HR og samspillet med den fællesstatslige løsning
  •         Godt og grønt indkøb i mindre institutioner
  •         Regnskabsinstrukser, intern kontrol og funktionsadskillelse
  •         Kom godt i gang med Statens BI uden den store dataenhed
  •         Automatisk forkontering for mindre institutioner
  •         Statens it-pakke (målrettet selvejesektoren)

Se optagelser af de forskellige oplæg i boksen nedenfor.

Vi håber på at få mulighed for at afvikle en ny konference igen i 2022. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hertil er du meget velkommen til at skrive til .

 

Beskrivelser af de forskellige oplæg

Fælles velkomst til mini-konference om enkel og værdiskabende styring og ledelse – og understøttelse heraf

Video af fælles velkomst

Et godt budget er et nødvendigt fundament for økonomistyring i enhver organisation, og gennemsigtighed i organisationens budget bidrager til, at alle relevante interessenter kontinuerligt kan planlægge fremtidige aktiviteter med afsæt i de ressourcer, de aktuelt har til rådighed. Statens Budgetsystem (SBS) skal bidrage til at lette opfølgningsprocessen for både institutionerne og koncernen bl.a. gennem automatiseret konsolidering samt sikre understøttelse af fællesstatslige regler og processer. 

På dette oplæg kan du høre mere om, formålet med SBS, samt hvordan du lettest anvender SBS som en mindre institution. Derudover vil der være et oplæg fra en mindre institution, der fortæller om deres erfaringer, og der vil desuden også være tid til spørgsmål og sparring.

Video af oplæg om let brug af Statens Budgetsystem:

På dette oplæg får du en præsentation af Statens HR, som er ved at blive udrullet bredt i de statslige institutioner som standarden for HR administration. Løsningen tilbydes også selvejende institutioner, der anvender Statens Lønløsning, og de første er allerede tilsluttet Statens HR. Hør om de første erfaringer med at anvende Statens HR, som indgår i den fællesstatslige virksomhedsløsning.

Afvikling: Virtuelt

Video af oplæg om Statens HR og samspillet med den fællesstatlige virksomhedsløsning:

Professionelt indkøb er højt på dagsordenen i staten, fordi fælles indkøb i statens kan give bedre priser og vilkår, grønne løsninger samt sikre at udbudsreglerne overholdes. På dette oplæg kommer du til at høre mere om dagsordenen på indkøbsområdet – herunder det nye fælles charter, der skal hjælpe de statslige institutioner med at købe endnu klogere, grønnere og mere effektivt ind. Derudover kan du også høre mere om den operationelle del af indkøb i staten. Bl.a. fortæller vi om de fælles indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram, samt hvordan man bruger dem.

 

Video af oplæg om godt og grønt indkøb i mindre institutioner:

Ledelsen i alle statslige institutioner har ansvaret for at sikre fastlæggelse og efterlevelse af forsvarlige forretningsgange, der følger gældende regelsæt og sikrer tilstrækkelig kontrol og tilsyn. Der skal bl.a. udarbejdes instrukser, der beskriver, hvorledes institutionen tilrettelægger regnskabsvæsenet inden for henholdsvis ministeriet, virksomhederne og regnskabsopgaver. 

På dette oplæg kan du høre mere om det nye i den opdaterede vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstruksen samt tilrettelæggelsen af intern kontrol, der skal tilpasses institutionens individuelle forhold. Derudover vil vi også drøfte særlige forhold i forbindelse med funktions-adskillelse og brugeradministration, når man er en mindre institution.

Video af oplæg om rengskabsinstrukser, intern kontrol og funktionsadskillelse:

Ambitionen med Statens BI er, at skabe de bedste rammer for en mere datadrevet ledelse i staten. God ledelsesinformation giver indsigt i forretningen gennem mod-tagerorienteret og forretningsrelevant information, så beslutningstagere kan træffe rettidige beslutninger på et oplyst grundlag. 

 På dette oplæg får du inspiration til, hvordan din institution kan anvende Statens BI til at udstille økonomi- og perso-naledata fra de fællesstatslige it-systemer. Vi tager udgangspunkt i, at institutioner kan være på forskellige modenhedsniveauer og præsenterer forskellige værktøjer, der kan hjælpe din institution til at arbejde mere datadrevet.

Video af oplæg om Statens BI uden den store dataenhed:

På dette oplæg får du en inspiration til, hvordan I med en ny funktionalitet i IndFak hurtigt og effektivt kan kontere institutionens fakturaer og kreditnotaer korrekt, således at I kan skabe en mere effektiv og korrekt kontering, mens der samtidigt frigives ressourcer til at foretage betalingskontrol, hvilket minimerer risikoen for svig. På oplægget introducerer vi den bagvedliggende algoritme og fortæller mere om, hvordan I kommer i gang, så I fremadrettet både kan få en bedre datakvalitet, og kan bruge mindre tid på at kontere fakturaer.

Video af oplæg om automatisk forkontering for mindre institutioner:

Det skal være nemt at administrere personale og økonomi og nemt at tilgå de nødvendige data, når de gode beslutninger skal træffes. Derfor arbejder vi i Økonomistyrelsen for at skabe rammerne for, at hverdagen i alle statslige institutioner bliver så nem og så smidig som mulig. Vi udvikler og driver et sæt af sammenhængende digitale services, der skal sikre en effektiv administration, og som samtidig giver et troværdigt og anvendeligt overblik over driften.

På dette oplæg får du præsenteret den samlede systemportefølje, og vi illustrerer, hvordan de forskellige systemer i statens samlede virksomhedsløsning er integrerede med hinanden, og hvordan du får et samlet overblik over dine data. Derudover vil vi fortælle, hvordan systemerne sikrer compliance med bl.a. GDPR, regnskabsregler samt krav fra revisionen.

Video af oplæg om Statens it-pakke mårettet selvejesektoren: